Uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego

Skan certyfikatu UDT